فایل کامل|رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز|

رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبزرساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز|31012636|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل رساله طراحی مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبزرا مشاهده می نمایید

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 116 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

این رساله در ۵ فصل تدوین شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق است که این فصل شامل مقدمه , بیان مسئله , ضرورت انجام تحقیق , اهداف و سوالات و فرضیه های پژوهش است . فصل دوم به بررسی اهداف و مفاهیم پروژه , مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی از گذشته و حال تا از این طریق آنچه در حوزه عمل و نظر در این حوزه انجام پذیرفته است برای طرح نهایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد . فصل سوم مروری بر مطالعات بستر طرح و شناسایی اقلیمی منطقه بحث کلی و تحلیلی از آنچه در این زمینه صورت گرفته است . فصل چهارم ضوابط و استاندارد های طراحی و برنامه فیزیکی و فصل پنجم معرفی روند طراحی و ارائه طرح پیشنهادی می باشد .

مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه —————————————————-۱
۱-۲- تعریف مساله ———————————————– ۲
۱-۳- سؤالهای تحقیق——————————————— ۶
۱-۴- فرضیه ها ————————————————- ۶
۱-۵- ضرورت انجام تحقیق —————————————– ۶
۱-۶- ساختار رساله ———————————————- ۷
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول : معماری پایدار و شاخصهای آن
۲-۱-۱- مقدمه ————————————————- ۸
۲-۱-۲- تعاریفی از معماری پایدار ————————————- ۹
۲-۱-۳- اصول معماری پایدار ————————————— ۱۰
۲-۱-۴- معماری پایدار چیست؟ ————————————- ۱۰
۲-۱-۵- الگوهای معماری پایدار ————————————- ۱۱
۲-۱-۶- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی——————————- ۱۳
۲-۱-۶-۳- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————– ۱۳
۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام———————————— ۱۴
۲-۱-۶-۵- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی —————- ۱۴
۲-۱-۶-۶- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ۱۴
۲-۱-۷- معماری سبز ——————————————– ۱۵
۲-۱-۸- اصول معماری سبز —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی ———————————— ۱۷
۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید —————————- ۱۸
۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران ———————————— ۱۹
۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت ————————————- ۲۰
۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی —————————————- ۲۱
۲-۱-۹- معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز —————————- ۲۲
۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز ————————————– ۲۳
۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار ————————————– ۲۴
۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع———————————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی———————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان ————————————- ۲۵
۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار————————————– ۲۵
۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ——————— ۲۶
۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار ————————- ۲۷
۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ——————— ۲۷
۲-۱-۱۶- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) —————————– ۳۱
بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری
۲-۲-۱- فضای عمومی چیست؟ ————————————- ۳۲
۲-۲-۲-ویژگی فضای عمومی ————————————— ۳۲
۲-۲-۳- شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان ——————– ۳۳
۲-۲-۳-۱- بررسی هویت بازار در ایران ——————————– ۳۳
۲-۲-۳-۲- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران ———————- ۳۹
۲-۲-۳-۳- فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ——————— ۴۲
۲-۲-۳-۴- فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی ———————— ۴۲
۲-۲-۳-۵- فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی —————– ۴۳
۲-۲-۴- بررسی انواع بازار در گذشته———————————- ۴۴
۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ—————————— ۴۵
۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————-۴۶
۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————- ۴۸
۲-۲-۵- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ————————– ۴۸
۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ——————————- ۵۱
۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ————————– ۵۳
۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ———————– ۵۴
۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان———————— ۵۴
۲-۲-۸- انواع مراکز خرید —————————————– ۵۵
۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ———————– ۵۶
۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای ————————————- ۵۶
۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای ———————————— ۵۷
۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ———————— ۵۷
۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای ————————————– ۵۷
۲-۲-۹-۵- بازارچه ها ——————————————– ۵۸
۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ——————————– ۵۸
۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک —————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران ————————— ۵۹
۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری ————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۱- مراکز تجاری محله ای———————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۲- مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۳- پاساژها ——————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌های تجاری———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههای بزرگ ———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههای زنجیره ای ———————————- ۶۰
بخش سوم : مطالعات تطبیقی
۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ———————- ۶۲
۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette —————————- 66
۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ————— 68
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب ————————- ۷۱
۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ———————— ۷۲
۳-۱-۲- پوشش بسیار کم گیاهی————————————- ۷۲
۳-۱-۳- میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد —————————- ۷۳
۳-۱-۴-تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ——————- ۷۳
۳-۲- بافت اقلیم گرم و مرطوب ————————————- ۷۴
۳-۳- پیدایش جزیره کیش—————————————– ۷۶
۳-۴- تاریخچه جزیره کیش —————————————- ۷۷
۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش————————————– ۷۸
۳-۶- داستان کیش ———————————————- ۷۸
۳-۷- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش ——————————— ۷۹
۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش ——————————— ۸۰
۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش ———————————— ۸۱
۳-۸-۲- پدیده های شرجی—————————————– ۸۱
۳-۸-۳- بادهای محلی ——————————————– ۸۲
۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش———————————— ۸۳
۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش ———————————— ۸۴
فصل چهارم : استاندارد ها و ضوابط طراحی
۴-۱- استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری و پارک ها ——————- ۸۵
۴-۱-۱- ارتفاع طبقات ——————————————–۸۵
۴-۱-۲- دربهای ورودی ——————————————-۸۵
۴-۱-۳- دربهای خروج ——————————————- ۸۶
۴-۱-۴- پلکانها ———————————————— ۸۶
۴-۱-۵- پله برقی ———————————————– ۸۶
۴-۱-۶- آسانسور ———————————————– ۸۶
۴-۱-۷- سطح شیبدار ——————————————– ۸۷
۴-۲- استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری ———— ۸۷
۴-۳- استانداردهای فضا —————————————— ۸۹
۴-۴- مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————— ۹۲
۴-۴-۱- مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ————– ۹۲
۴-۴-۲- مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————- ۹۳
۴-۵- مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی ———- ۹۶
۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی ———————————– ۹۶
۴-۷- نماهای خارجی ——————————————– ۹۷
۴-۸- کنترل هوا ———————————————— ۹۷
۴-۹- پارکینگ و ترافیک —————————————— ۹۸
۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————— ۱۰۰
۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی —————————————- ۱۰۰
۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری———————————— ۱۰۱
۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————— ۱۰۱
۴-۱۳-۱- کاربری تجاری —————————————– ۱۰۱
۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری———————————— ۱۰۲
۴-۱۳- استاندارد ها ——————————————– ۱۰۳
۴-۱۳-۱- رستوران ها ——————————————- ۱۰۳
۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها —————————————- ۱۰۳
۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک ————————————- ۱۰۵
۴-۱۵- انواع پله ———————————————– ۱۰۶
۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله ———————————— ۱۰۸
۴-۱۵-۲- پله برقی ——————————————— ۱۱۱
۴-۱۶- رامپ ———————————————— ۱۱۳
۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————— ۱۱۴
۴-۱۸- بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی —————– ۱۱۵
۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————– ۱۱۵
۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری —————————————- ۱۱۶
۴-۱۸-۳- فضاهای سبز و پارک ———————————— ۱۱۶
۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————– ۱۱۷
منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
تحقیق روابط زناشوییتحقیق رضا شاه پهلویتحقیق رابطه ریاضی و هنرتحقیق دنیای ریاضیتحقیق دموکراسی و انتخاباتتحقیق سرامیکتحقیق سبک سازي با پانل هاي پوما مقاوم در برابر آتشتحقیق سبک باروکتحقیق اسحاق نیوتنتحقیق سبک سازی سازهتحقیق سبک های معماریتحقیق نیچه و منتحقیق مصالح ساختمانیتحقیق نورمن فاسترتحقیق سنگ های ساختمانیتحقیق نور در تئاتر شاعرانهتحقیق سازه و انواع آنتحقیق هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتينتحقیق ارزش جوشپاورپوینت نظریات شهرسازی فرانک لوید رایتپاورپوینت معماري پایدار با رویکرد استفاده از فضاهاي زیرزمینیتحقیق وب سایت مدیریت سامانه انتخاب واحد به صورت وب سرویسجدول سهم الارثکامل ترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سیدحسین ابطحیمقاله ترجمه شده با عنوان آنالیز داده های بزرگ: نوعی بررسی