فایل کامل|رساله مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی|

رساله مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی,مطالعات ارشد مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای هنرهای آیینیرساله مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی|31012639|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل رساله مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینیرا مشاهده می نمایید

دانلود فایل معماری کامل
در قالب فایل word و متشکل از 120 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

مجتمعات فرهنگی و هنری نیاز هر جامعه ای هستند تا با وجود این مجتمعات گسترش و توسعه ای بر فرهنگ و هنر جوامع صورت گیرد و مکان واحدی برای انجام فعالیت های فرهنگی هنری و برگزاری مراسمات مربوط به این زمینه وجود داشته باشد که در هیمن رابطه در هر منطقه ای بنا به وجود مرسومات مختلف چنین مکان هایی وجود دارد و در رابطه با این مکان ها با رویکرد های مختلف مطالعات مختلفی ارائه داده ایم و در این مقاله با ارائه مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای هنر های آیینی کردستان نمونه ای دیگر را در این رابطه ارائه میدهیم که مطالب و اطلاعات کاملی در رابطه با مرکز فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنر های آیینی کردستان را دارا می باشد که برای پی بردن به محتوای این رساله میتوانید به مشاهده سر فصل های این مطالعات در ادامه بپردازید .

مطالعات ارشد مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای هنرهای آیینی
مطالعات ارشد مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای هنرهای آیینی
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ————————————————————————————- ۲

۱-۲- بیان مساله ———————————————————————————- ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ——————————————————————- ۳

۱-۴- پرسش اصلی تحقیق ————————————————————————– ۴

۱-۵- فرضیه ها ———————————————————————————– ۴

۱-۶- اهداف تحقیق ——————————————————————————- ۴

۱-۶-۱- اهداف کاربردی —————————————————————————- ۴

۱-۶-۲- اهداف علمی —————————————————————————— ۴

۱-۶-۳- ضروریات خاص انجام تحقیق —————————————————————— ۵

۱-۷- ساختار رساله ——————————————————————————– ۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : شناخت

۲-۱-۱- معماری زمینه گرا ————————————————————————– ۷

۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا ——————————————————————- ۷

۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده——————————————————————— ۷

۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز ————————————————————– ۸

۲-۱-۲-۲-تأثیرات نظامی گرایی در معماری ————————————————————- ۹

۲-۱-۲-۳- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری ———————————————————– ۹

۲-۱-۲-۴- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ———————————————————— ۱۰

۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران ——————————————— ۱۰

۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی————————————————————————- ۱۰

۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت —————————————————————- ۱۱

۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی———————————————————————- ۱۲

بخش دوم : فرهنگسرا

۲-۲-۱- مفاهیم فرهنگ ————————————————————————— ۱۲

۲-۲-۲- فرهنگ و هنر —————————————————————————– ۱۲

۲-۲-۳- حفظ ارزشهای فرهنگی———————————————————————-۱۳

۲-۲-۴- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران ———————————————————- ۱۳

۲-۲-۵- فرهنگسرا ——————————————————————————- ۱۳

۲-۲-۵-۱- ضرورت فرهنگسرا ———————————————————————– ۱۴

۲-۲-۵-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ——————————————————– ۱۴

۲-۲-۶- سیر تحول فضاهای فرهنگی —————————————————————– ۱۴

۲-۲-۶-۱- مراکز فرهنگ امروز ——————————————————————— ۱۵

۲-۲-۶-۲- سیاست فرهنگ در ایران —————————————————————– ۱۶

۲-۲-۷- هنر و توسعه —————————————————————————— ۱۶

بخش سوم : شناخت فرهنگ و آیین کردستان

۲-۳-۱- پیرامون گذشته و هویت تاریخی نژاد کردها —————————————————– ۱۸

۲-۳-۲-کردهای آریایی پایه گذاران ایران کنونی هستند————————————————— ۲۰

۲-۳-۳-اشغال کردستان بزرگ ایران توسط تورکهای متجاوز عثمانی —————————————– ۲۱

۲-۳-۴-منابع طبیعی و ثرمایه های کردستان ایران —————————————————— ۲۱

۲-۳-۵- کردها پیش از اسلام ———————————————————————– ۲۲

۲-۳-۶- تاریخ کرد پس از اسلام ——————————————————————— ۲۲

۲-۳-۷- شناخت شهرهای کهن کردستان ————————————————————– ۲۴

۲-۳-۸- میراث تاریخی و فرهنگی ——————————————————————– ۲۵

۲-۳-۹-جاذبه‌های فرهنگی و آداب و رسوم ———————————————————— ۲۶

۲-۳-۱۰- موسیقی , رقص و حرکات موزون محلی کردی ————————————————– ۲۶

۲-۳-۱۰-۱- موسیقی مقامی———————————————————————— ۲۶

۲-۳-۱۰-۲- موسیقی آوازی ———————————————————————— ۲۷

۲-۳-۱۰-۳-موسیقی مذهبی ———————————————————————– ۲۷

۲-۳-۱۰-۴- موسیقی حماسی ———————————————————————- ۲۷

۲-۳-۱۱- ارزش والای تنبور در کردستان ————————————————————– ۲۸

۲-۳-۱۲- هوره ———————————————————————————- ۲۹

۲-۳-۱۲-۱- مقام های هوره ———————————————————————— ۲۹

۲-۳-۱۲-۲- سرایندگان هوره ———————————————————————– ۳۰

۲-۳-۱۳- رقص زیبای محلی کردستان —————————————————————- ۳۰

۲-۳-۱۳-۱- گریان‌ ——————————————————————————- ۳۱

۲-۳-۱۳-۲- پشت‌ پا —————————————————————————— ۳۱

۲-۳-۱۳-۳- هَلْگرتن‌ —————————————————————————— ۳۲

۲-۳-۱۳-۴- فتاح‌ پاشایی‌ ————————————————————————– ۳۲

۲-۳-۱۳-۵- لب‌ لان‌ —————————————————————————— ۳۲

۲-۳-۱۳-۶- چَپی‌ ——————————————————————————– ۳۲

۲-۳-۱۳-۷- زَنگی‌ یا زندی‌ ————————————————————————- ۳۲

۲-۳-۱۳-۸- شَلایی‌ —————————————————————————— ۳۲

۲-۳-۱۳-۹- سه‌ جار —————————————————————————— ۳۳

۲-۳-۱۳-۱۰- خان‌ امیری‌ ————————————————————————– ۳۳

۲-۳-۱۳-۱۱- سه پا —————————————————————————— ۳۳

۲-۳-۱۴- مراسم های کردستان ——————————————————————— ۳۳

۲-۳-۱۴-۱- مراسم پیر شهریار ———————————————————————- ۳۳

۲-۳-۱۴-۲- مراسم دراویش قادریه کردستان————————————————————۳۳

۲-۳-۱۵- صنایع دستی استان کردستان ————————————————————— ۳۴

۲-۳-۱۵-۱- استقبال از نوروز با رقص محلی ( هَل پَرکه) در کردستان ایران ———————————– ۳۶

۲-۳-۱۶-آشنایی با بازی های محلی کردستان ———————————————————- ۳۷

۲-۳-۱۶-۱- بیداربی (اشتان) ———————————————————————– ۳۷

۲-۳-۱۶-۲- الان دولان (الک دولک) —————————————————————– ۳۷

۲-۳-۱۶-۳-سه قلا (سه قلعه) ———————————————————————– ۳۷

۲-۳-۱۶-۴- قاچان ——————————————————————————- ۳۸

۲-۳-۱۶-۵- جوراب بازی ————————————————————————– ۳۸

۲-۳-۱۶-۶-سُولُنجان و قولنجان (آفتاب و مهتاب) ——————————————————- ۳۸

۲-۳-۱۶-۷- توپان قار ( توپ بازی) ——————————————————————- ۳۹

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱- مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان ————————————————————– ۴۱

۳-۱-۱- پیوند معماری و دنیای عرفان—————————————————————– ۴۱

۳-۲- مجموعه فرهنگی و هنری خاوران تهران———————————————————–۵۰

۳-۲-۱- تاریخچه ——————————————————————————– ۵۰

۳-۲-۲- امکانات و فعالیت‌ها ———————————————————————— ۵۱

۳-۳- مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مشهد ——————————————————- ۵۶

۳-۴- ساختمان فرهنگی نمایشی و اپرای چین – تایوان ————————————————— ۵۸

۳-۵- مجموعه فرهنگی – هنری اولسان ————————————————————— ۵۹

۳-۶- مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی( MACC ) —————————————————– ۶۰

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فیزیکی

۴-۱- معرفی فضاها ——————————————————————————- ۶۷

۴-۲- آمفی تائتر ——————————————————————————— ۶۷

۴-۲-۱- ساختار عمومی فضاهای نمایشی ————————————————————– ۶۷

۴-۲-۲- ورودی و خروجی آمفی تئاتر —————————————————————– ۶۷

۴-۲-۳- چیدمان صندلی ها وفاصله انها ————————————————————— ۶۸

۴-۲-۴- اتاق اپراتور —————————————————————————— ۶۸

۴-۲-۵- آکوستیک در آمفی تئاتر ——————————————————————– ۶۸

۴-۳- موزه وگالری آثار هنری ———————————————————————– ۶۹

۴-۳-۱- نورپردازی گالری‌ها ———————————————————————— ۷۰

۴-۳-۲-حرکت و دسترسی گالری‌ها —————————————————————— ۷۰

۴-۴- فضاهای آموزشی —————————————————————————- ۷۰

۴-۴-۱- کلاس های درس ————————————————————————– ۷۱

۴-۴-۲- تالارهای درس و سخنرانی ——————————————————————- ۷۱

۴-۴-۳- کارگاهها ——————————————————————————- ۷۲

۴-۴-۴- کارگاه طراحی و نقاشی ——————————————————————— ۷۲

۴-۴-۵- کارگاه خوشنویسی ———————————————————————— ۷۳

۴-۴-۶- کارگاه چوب —————————————————————————— ۷۳

۴-۴-۷- کارگاه سفال —————————————————————————– ۷۳

۴-۵- کتابخانه ———————————————————————————- ۷۳

۴-۵-۱- میز امانت ——————————————————————————– ۷۳

۴-۵-۲- سالن مطالعه —————————————————————————– ۷۴

۴-۵-۳- فضای اداری —————————————————————————– ۷۴

۴-۶- اشکال استاندارهای طراحی ——————————————————————- ۱۱۵

۴-۷- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها ————————————————————— ۱۱۹

۴-۸- نماز خانه ——————————————————————————— ۱۱۹

۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا ————————————————————– ۱۲۰

منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
📌ايمنی مواد غذایی📌ايمني در برابر ميکروب ها📌ايمني در كارگاه📌آب درمانی📌آب مصرفي در بتن📌آب والكتروليت📌آب سلول و گیاه تحقیق دانش آموزی📌آب📌آبکاری📌C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework📌آبله مرغان📌آبهای زیرزمینی📌آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان تبخير و تعرق📌آبياری عمومی📌آبياري باراني📌آپانديسيت📌آتش سوزی📌آتشفشان ها📌آثار جریان الکتریکی📌آثار حجاب📌آخرت گرایی📌آداب نزاکت هدیه دادن📌آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم📌آداب و نزاکت هدیه دادن📌آدرس گذاری و نام گذاری در کامپیوتر